Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10174/24442

Title: Conhecer o Outro: árabes, muçulmanos ou islâmicos?
Authors: Pereira, Cláudia Sousa
Editors: ROIG RECHOU, SOTO LÓPEZ, Isabel Blanca Ana
NEIRA RODRÍGUEZ, Marta
Keywords: literatura infantojuvenil
literatura ibérica
cultura contemporânea
Issue Date: 2017
Publisher: Edicións Xerais de Galicia
Citation: Pereira, Cláudia Sousa. "Conhecer o Outro: árabes, muçulmanos ou islâmicos?”. ROIG RECHOU, Blanca Ana, SOTO LÓPEZ, Isabel, NEIRA RODRÍGUEZ, Marta (ed.). Representacións do mundo árabe na LIX. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2017, pp. 13-33. (ISBN: 978-84-9121-291-1)
Abstract: Os membros da Red Temática de Investigación "Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano" (LIJMI) achegan neste volume diversas reflexións sobre a representación do mundo árabe na Literatura Infantil e Xuvenil. Os mediadores entre o libro e a lectura poden atopar neste "Representacións do mundo árabe na LIX" estudos e comentarios que serven para observar con outros ollos o "Outro" con quen non sempre se empatiza, en moitas ocasións, por descoñecemento.
URI: http://hdl.handle.net/10174/24442
Type: bookPart
Appears in Collections:CIDEHUS - Publicações - Capítulos de Livros

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Conhecer o Outro - versão final.pdf227.45 kBAdobe PDFView/OpenRestrict Access. You can Request a copy!
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace Dspace
DSpace Software, version 1.6.2 Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
UEvora B-On Curriculum DeGois